House

Place: Kineta – Attiki
Type: Beach House
Construction: The Whole House
Construction Duration: 8 months
Year: 2015